Textové pole: NA ZAČÁTEKSNÍMAČ VYSOKONAPĚŤOVÉHO POLE

SVNP 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

HRABĚTA-ELEKTRONIKA,BRANDÝS n/L

r.:2005

 

 

OBSAH:

 

                                                                                 

           

 

                                                                                             1.  POUŽITÍ  PŘÍSTROJE

 

                                                                                             2.  PRINCIP A BLOKOVÉ SCHEMA

 

                                                                                             3.  MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ

 

                                                                                             4.  ÚDRŽBA A PROVOZ

 

                                                                                            5.  TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

                                                                                            6.  TECHNICKÁ PODPORA

 

 

                    

1.POUŽITÍ PŘÍSTROJE

 

       Snímač SVNP 50 je elektronické čidlo indikující přítomnost elektrického pole s kmitočtem 50 Hz, vytvořeného zapnutím obvodů nn nebo vn. Je určen jako redundantní kontrola zapnutí elektrických obvodů.

!     Není tedy přístrojem ve smyslu ČSN EN 61 958 ani ČSN EN 61245-5.

 

Přístroj pracuje zapojen do ovládacích obvodů mn, výstupem je spínací tranzitor spínající, při přítomnosti el. pole před anténou snímače, k potenciálu 0 V. Může tak dávat signál pro vstup PLC automatu, vstupy periférií řídicích počítačů nebo spínat relé ovládacích obvodů.

 

Snímač je vhodný pro pracoviště, kde pracovníci pracují s nebezpečným napětím pro zvýšení jejich bezpečnosti při použití ostaních povinných bezpečnostních prvků a principů.

 

Také je možné použít funkci kontroly přítomnosti napětí, při  zkouškách  elektrických strojů a přístrojů přiloženým napětím, a vyloučit odzkoušení přístroje bez přítomnosti napětí - například při jinak neindikované poruše zkušebního zdroje   

 

 

 

 

2. PRINCIP ČINNOSTI A BLOKOVÉ SCHEMA

 

Pro popis funkce použijeme následující blokové schema:

 

 

 

 

                                      

Popis funkce: elektrické obvody s připojeným napětím velikosti stovek voltů až kilovoltů vytvářejí ve svém okolí silné elektrické pole. Na anténce snímače ( kovová destička oddělená od potenciálu země vysokou impedancí cca 5 Mohm ) se  tímto polem indukuje malé střídavé napětí. Anténa snímače je současně umístěna ve stínicím krytu tvořeném pouzdrem snímače a chová se tedy i jako mírně směrová (v mezích možností, délka vlny při kmitočtu sítě 50 Hz a velikost snímače příliš velkou směrovost neumožňují).

    Přítomnost elektrického napětí na anténě snímače tedy indikuje přítomnost elektrického napětí v blízkých elektrických obvodech.

    Toto napětí řádu milivoltů je přivedeno na vstup  zesilovače svysokou vstupní impedancí a zesíleno, zesilovač současně potlačí zesílení stejnosměrných složek napětí, napětí s nižším kmitočtem než síťových 50 Hz a napětí s vyšším kmitočtem. Ze zesíleného napětí jsou ještě v následující pásmové propusti  odfiltrovány  jinné složky napětí než napětí se síťovým kmitočtem 50 Hz, snímač tedy indikuje pouze přítomnost napětí elektrorozvodné sítě a nereaguje na napětí vzniklá rušivými zdroji (např. přiblížení se člověka apod.) . Napětí z výstupu pásmové propusti  je usměrněno a vyfiltrováno na svou střední hodnotu. Tato hodnota napětí je měřena schmidtovým klopným obvodem a při překročení nastavené hodnoty výstup k.o. sepne výstupní tranzistor a indikuje tak přítomnost síťového napětí v blízkých elektrických obvodech.Výstupní tranzistor je opatřen zenerovou diodou pro ochranu před zápornými špičkami a přepětím. Tranzistor tak může spínat cívku relé k 0 V, nebo při připojení výstupu přes odpor na +24V vypínat logickou 1 na vstupu PLC automatu apod.

   Celé zapojení je realizováno C-MOSovými operačními zesilovači a diskrétními součástkami, napájení elektronických obvodů 9 V je zajištěno integrovaným stabilizátorem, před ním je diodový omezovač napětí. Napájení čidla je tedy možné ss napětím v dostatečně velkém rozmezí cca 11 až 30 V ss.

   Konstrukčně se jedná o destičku plošného spoje s technologií montáže součástek SMD, umístěnou v duralovém soustruženém pouzdře s průchodkou pro připojení stíněným vodičem do ovládacích obvodů.

   

 

   

3. MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ

 

 

3.1 ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ:

!   Vývod 0V napájení snímače je spojen s pouzdrem snímače, napá-

        jení snímače tedy musí být ze zdroje s minusem spojeným se zemí

       PE.

Přes doporučení norem pro ovládací obvody jen upozorňujeme, že například  běžně používané spínané zdroje 220/24V ss  při neuzeměném - polu mohou přes kapacitu vinutí vytvářet na - polu napětí desítek voltů proti PE, potom např. dotek rukou na vstup eln zesilovače apod. může příslušný přístroj zničit. Snímač by při neuzeměném pouzdře měřil napětí sledovaných obvodů proti nedefinovanému potenciálu - polu napájecího zdroje. Podobně u transformátorů s usměrňovačem záleží na tom, na který konec vinutí je připojena L a na který N.

 

Možnosti zapojení:                                                                          

                                                                                                                   

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poznámka: odpor R je třeba volit tak, aby při rozpojeném tranzi-

 storu snímače a daném vstupním proudu vstupu PLC zajišťoval

 bezpečně hodnotu log.1.

                                            

3.2 MECHANICKÁ  MONTÁŽ

 

Mechanická montáž je ponechána na fantazii konstruktéra-projektanta, rozměry snímače jsou v technických parametrech. Před definitivním umístěním snímače je lépe prakticky vyzkoušet jeho polohu vzhledem k indikovaným obvodům, tak aby snímač bezpečně spínal.

 

!   Přístroj nemůže pracovat v prostředí, kde jsou elektricky vodivé prachy, deště apod., tedy v prostředí, které neumožňuje volné šíření elektrostatického pole mezi indikovanými obvody a snímačem.

 

!   Přístroj musí být umístěn v dostatečné vzdálenosti od obvodů vn a vvn podle platných norem tak, aby nemohlo dojít k přeskoku mezi obvody a snímačem.

 

 

4. ÚDRŽBA A PROVOZ

Snímač nemá žádné požadavky na údržbu, prostor antény snímače  musí být čistý bez vodivých prachů.

 

 

5. TECHNICKÉ PARAMETRY

 

 

 

 

 

5.1 ROZMĚRY:  

                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                         

 

 

5.2  ELEKTRICKÉ  PARAMETRY:

 

Napájecí napětí :                                                    12 až 30 V ss                        

Odběr proudu  :                                                     < 9 mA

Stupeň  krytí :                                                        IP 40

Rozsah provozních teplot:                                    0oC až + 70oC     

Max. vlhkost prostředí:                                         85% rel. vlhk.

Intenzita  el. pole pro sepnutí:                              700   V/ m

Hystereze:                                                               120   V/ m

(homogení  elmg. pole)         

Max. spínané napětí na výstupu:                          30 V ss

Max. spínaný proud výstupem:                            100 mA

 

 

6. TECHNICKÁ PODPORA:

 

 

 

 

      e-mail :  hrabele@c-box.cz